Uppdraget

bakgrund

Regionfullmäktige beslutade 2008 att bifalla en motion med innebörden att södra Småland skulle göra en kraftfull satsning på besöksnäringen. Som ett resultat av detta beslut har regionstyrelsen därefter beslutat att göra en större ekonomisk satsning än tidigare på utveckling av besöksnäringen i regionen.

AB Destination Småland bildades och ska fungera som Region Kronobergs huvudsakliga organ för arbetet med att främja besöksnäringens utveckling i regionen.

AB Destination Småland (DS) ägs till 100 % av Region Kronoberg. 
 

verksamhetsidé - ägarens direktiv

DS ska i nära samverkan med länets kommuner, andra offentliga intressenter samt näringslivet skapa förutsättningar för en utveckling av besöksnäringen i regionen. En viktig del i arbetet för att skapa goda utvecklingsförutsättningar och stärkt konkurrenskraft är nationell och internationell marknadsföring och därtill kopplade aktiviteter. I samverkan med framförallt övriga Smålandslän ska DS arbeta för att stärka varumärket Småland. 
 

almänna direktiv för verksamheten

  • DS ska verka för en ökad samverkan och fler samarbetsinitiativ inom länet och med olika aktörer inom besöksnäringen i andra län.
  • DS ska arbeta i linje med de strategier som finns beskrivna i Strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020. Hur, i vilken ordning och med vilka aktörer arbetet ska bedrivas avgörs i den fortsatta processen. 
  • DS ska vidareutveckla den ”infrastruktur” av nätverk och samverkansrelationer som behövs för att en utveckling av besöksnäringen i regionen ska främjas på bästa sätt. Detta innebär bl.a. att DS ska arbeta vidare med nätverk med de kommunala näringslivs- och turismorganisationerna och i olika konstellationer samarbeta med företag inom besöksnäringen. Successivt ska samverkan med näringslivet stärkas i syfte att öka dess engagemang i verksamheten.
  • DS ska vidareutveckla webbaserade kanaler för bl.a. marknadsföring och profilering av besöksnäringen i Kronobergs län. En del i detta arbete är att tillsammans med övriga smålandslän vidareutveckla och arbeta med det gemensamma IT-bolaget och  ”Smålandsportalen” www.visitsmaland.se.
  • Som en del i arbetet för att stärka näringen och det samlade utbudet i regionen ska DS verka för att företag och organisationer inom besöksnäringen i samverkan skapar bokningsbara produkter och paket med besöksmål, aktiviteter och evenemang.
  • DS ska identifiera kompetensbehov och, med utgångspunkt i dessa behov, i bred samverkan med relevanta parter initiera och samordna kompetensutvecklingsinsatser riktade till i första hand näringen.
  • DS ska samverka med och utnyttja den kunskap och erfarenheter från regionala initiativ/projekt som bedöms vara till nytta i arbetet med att utveckla besöksnäringen.
  • DS ska medverka vid bedömning av olika projektförslag och ansökningar om medel som avser besöksnäringen som lämnas till regionförbundet. Detta gäller insatser/projekt med en beräknad ekonomisk insats av regionförbundet som överstiger 200 000 kr, och därmed ligger över regiondirektörens nivå för delegationsbeslut.